Regulamin

 
Regulamin świadczenia usług serwisu

I. Postanowienia wstępne 

1. Przekazanie sprzętu do naprawy oznacza akceptacje niniejszego regulaminu.

 

II. Przyjęcie urządzenia do naprawy / przyjęcie zlecenia naprawy

1.Warunkiem przyjęcia zlecenia naprawy jest dostarczenie kompletnego urządzenia, a w szczególności dotyczy to materiałów, eksploatacyjnych, oraz zasilacza.

2. W przypadku napraw ekspresowych klient zobowiązany jest do określenia terminu odebrania dostarczonego urządzenia. W przypadku nie odebrania sprzętu w określonym terminie zostaną doliczone koszty w wysokości 5% kosztów naprawy

3. Na każdy dostarczony do serwisu sprzęt klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia sprzętu do naprawy.

4. Po otrzymaniu potwierdzenia Klient jest zobowiązany do sprawdzenia poprawności danych oraz zgodności opisu i kompletności sprzętu (podajnik, instrukcje, płyty, kable, itd.).

5. Informacje o aktualnym statusie naprawy można uzyskać wpisując nr zlecenia w okienku  na stronie http://www.drukserwis.gorlice.pl/

6. Warunkiem koniecznym do wydania urządzenia jest zwrot oryginału potwierdzenia przyjęcia sprzętu wydanego przy przyjęciu do serwisu.

 

III. Diagnozowanie

1. Klient powinien dokładnie określić rodzaj usterki oraz okoliczności powstania uszkodzenia (w szczególności występujące komunikaty błędów), oraz w miarę możliwości opis wcześniejszego zachowania urządzenia.

2. W przypadku rezygnacji z naprawy bezpśrednio po diagnozie wstępnej, Klient będzie obciążony kosztami testowania lub diagnozy w wysokości min 30zl zgodnej z cennikiem obowiązującym w dniu przyjęcia sprzętu do naprawy.

3. Przedstawione koszty w zakresie robocizny pozostają niezmienne, w zakresie części  zamiennych oferta ważna jest 3 dni robocze. Jeżeli czas oczekiwania na decyzję będzie dluższy niż 3 dni robocze, termin naprawy będzie określony indywidualnie.

4. Termin rozpoczęcia naprawy urządzenia nie będzie dłuższy niż 14 dni roboczych od momentu dostarczenia urządzenia do naprawy i wyrażeniu zgody na koszty i czas naprawy. 

5. W przypadku napraw elektroniki Klient powinien określić maksymalny koszt naprawy. Koszty wcześniejszego diagnozowania naprawy elektroniki ze wzgledu na specyfikacjię uszkodzeń to koszt naprawy (w przypadku rezygnacji z naprawy zostanie doliczony koszt przywrócenia do stanu pierwotnego).

 

IV. Naprawa

1. Serwis zobowiazuje się zapewnić wszelkie czesci i podzespoly potrzebne do naprawy. Jeżeli w trakcie diagnozowania usterki zajdzie koniecznosc wymiany materiałów eksploatacyjnych, decyzja o ich wymianie nalezy do klienta. Serwis zastrzega sobie prawo odstąpienia od naprawy lub udzielenia gwarancji jeżeli dostarczone materiały eksploatacyjne nie będą materiałami zalecanymi przez producenta.

2. Serwis zastrzega sobie prawo odsąpienia od wykonania naprawy w przypadku braku dostępności do części zamiennych.

3. Termin naprawy to od 3 do 14 dni roboczych od momentu zaakceptowania kosztów naprawy. Termin może ulec wydłużeniu jeżeli potrzebne do naprawy części nie są dostępne „ od reki”.

4. Termin naprawy może ulec wydłużeniu z powodów nie zależnych od serwisu. Zazwyczaj dotyczy to dostępności części zamiennych oraz czasu ich sprowadzenia oraz innych zdarzeń losowych jak choroba, wypadek itp. 

5. W przypadku, gdy po wstępnej diagnozie i po zaakceptowaniu kosztów naprawy, Klient wycofa się z transakcji, będzie on obciążony  kosztami dotychczasowego postępowania, oraz kosztami materiałów zamówionych lub zakupionych do danej naprawy.

 

V. Wydanie sprzętu

1. Na wykonaną usługę serwis kaażdorazowo wystawia fakturę VAT lub paragon.

2. Serwis udziela 6 miesięcznej gwarancji na wymienione podzespoły i części lub przebieg mierzony w ilości wydrukowanych stron ustalany jest on indywidualnie dla urządzenia lub wymienionej części. 

3. Serwis udziela 6 miesięcznej gwarancji na wykonaną usługę(gwarancja obejmuje zakres wykonanych napraw)

4. Nie udzielamy gwarancji jeżeli urzadzenkedzenie będzie  eksploatowane niezgodnie z zaleceniami producenta, a w naszej ocenie mogące mieć wpływ na poprawną pracę urządzenia (w szczególności dotyczy to materiałów eksploatacyjnych, warunków otoczenia, źródeł zasilania).

5. Serwis nie odpowiada za zmiany konfiguracji urządzenia jakie mogą nastąpić w trakcie obsługi serwisowej.

6. Wydawany sprzęt po próbach naprawy nie zawsze może być wydany w stanie z przed naprawy, wynika to z specyfiki naprawy elektroniki co skutkuje czasem innymi objawami uszkodzenia niz przed naprawą. Dotoczy to w szczególności głowic drukujących które podczas próby udrożnienia moga się bezpowrotnie uszkodzić a drukarka wskazywać błąd głowicy lub jej uszkodzenie. Uszkodzeniu ulec mogą również plastikowe zaczepy obudowy które przy demontażu z racji utleniania się ( co jest procesem naturalnym tworzyw sztucznych) plastikowych elementów stają się kruche i łamliwe

7. Jedynym dokumentem uprawniającym do odebrania sprzętu z Serwisu jest potwierdzenie przyjęcia do serwisu . Serwis zastrzega, że nie wydaje duplikatu potwierdzenia oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki jego utraty.

8. Nieodebranie sprzętu w czasie miesiąca od daty powiadomienia o zakończeniu naprawy spowoduje naliczenie kosztów magazynowania w wysokości 10% wartości naprawy za każdy rozpoczęty miesiąc

9. Jeżeli sprzęt nie zostanie odebrany w terminie 3 miesięcy od momentu powiadomienia klienta (również w formie sprawdzenia statusu naprawy na stronie internetowej) o zakończeniu procedur serwisowych lub o konieczności podjęcia decyzji w sprawie naprawy, oznacza to że klient zleca serwisowi utylizację urządzenia i rezygnuje z wszelkich roszczeń względem niego.

 

VI. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie odstępstwa od opisanych procedur wymagają formy pisemnej (np. na formularzu przyjęcia sprzętu) oraz muszą  opatrzone w czytelne podpisy obu stron pod rygorem nieważności 

2. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w powyższym regulaminie, aktualna wersja znajduje się na http://www.drukserwis.gorlice.pl/index.php?p=6

Aktualności

 

Siedziba  firmy znajduje sie naprzeciwko "MATIZOLu" za hurtownią elektryczną EL-MET szczegóły dojazdu w zakładce Kontakt

 

Aktualne promocje:

- Bezpłatny odbiór sprzętu na terenie Gorlic. 

 


Sprawdź status usługi

Wpisz numer zlecenia:

Created by

www.rods.pl