Regulamin

 
Regulamin świadczenia usług serwisu

I. Postanowienia wstępne

1. Przekazanie sprzętu do naprawy oznacza akceptacje niniejszego regulaminu.

 

II. Przyjęcie urządzenia do naprawy / przyjęcie zlecenia naprawy

1.Warunkiem przyjÄ™cia zlecenia naprawy jest dostarczenie kompletnego urzÄ…dzenia, a w szczególnoÅ›ci dotyczy to materiaÅ‚ów eksploatacyjnych, oraz zasilacza.

2. W przypadku napraw ekspresowych klient zobowiÄ…zany jest do okreÅ›lenia terminu odebrania dostarczonego urzÄ…dzenia. W przypadku nie odebrania sprzÄ™tu w okreÅ›lonym terminie zostanÄ… doliczone koszty w wysokoÅ›ci 5% 

3. Na każdy dostarczony do serwisu sprzęt klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia sprzętu do naprawy.

4. Po otrzymaniu potwierdzenia Klient jest zobowiązany do sprawdzenia poprawności danych oraz zgodności opisu i kompletności sprzętu (podajnik, instrukcje, płyty, kable, itd.).

5. Informacje o aktualnym statusie naprawy można uzyskać wpisujÄ…c nr zlecenia w okienku  na stronie http://www.drukserwis.gorlice.pl/

6. Warunkiem wydania urządzenia jest zwrot oryginału potwierdzenia przyjęcia wydanego przy przyjęciu sprzętu do serwisu.

 

III. Diagnozowanie

1. Klient powinien dokÅ‚adnie okreÅ›lić rodzaj usterki oraz okolicznoÅ›ci powstania uszkodzenia (w szczególnoÅ›ci wystÄ™pujÄ…ce komunikaty bÅ‚Ä™dów), oraz w miarÄ™ możliwoÅ›ci opis wczeÅ›niejszego zachowania urzÄ…dzenia.

2. W przypadku rezygnacji z naprawy bezpośrednio po diagnozie wstępnej, Klient będzie obciążony kosztami testowania lub diagnozy w wysokości zgodnej z cennikiem obowiązującym w dniu przyjęcia sprzętu do naprawy.

3. Przedstawione koszty w zakresie robocizny pozostają niezmienne, w zakresie części zamiennych oferta ważna jest 3 dni robocze. Jeśli czas oczekiwania na decyzję będzie dłuższy niż 3 dni robocze, termin naprawy będzie określany indywidualnie.

4. Termin rozpoczęcia naprawy urządzenia nie będzie dłuższy niż 7 dni roboczych od momentu dostarczenia urządzenia do naprawy.

5. W przypadku napraw elektroniki Klient powinien okreÅ›lić maksymalny koszt naprawy. Koszty wczeÅ›niejszego diagnozowania naprawy elektroniki ze wzglÄ™du na specyfikÄ™ uszkodzeÅ„ to koszt naprawy (w przypadku rezygnacji z naprawy zostanie doliczony koszt przywrócenia do stanu pierwotnego).

 

IV. Naprawa

1. Serwis zobowiÄ…zuje siÄ™ zapewnić wszelkie części i podzespoÅ‚y potrzebne do naprawy. JeÅ›li w trakcie diagnozowania usterki zajdzie konieczność wymiany materiaÅ‚ów eksploatacyjnych, decyzja o ich wymianie należy do klienta. Serwis zastrzega sobie prawo odstÄ…pienia od naprawy lub udzielenia gwarancji jeÅ›li dostarczone materiaÅ‚y eksploatacyjne nie bÄ™dÄ… materiaÅ‚ami zalecanymi przez producenta.

2. Serwis zastrzega sobie prawo odstąpienia od wykonania naprawy w przypadku braku dostępności do części zamiennych.

3. Termin naprawy to od 3 do 14 dni robocze od momentu zaakceptowania kosztów naprawy. Termin może ulec wydÅ‚użeniu, jeÅ›li potrzebne do naprawy części nie sÄ… dostÄ™pne „ od reki”.

4. Termin naprawy może ulec wydÅ‚użeniu z powodów nie zależnych od serwisu. Zazwyczaj dotyczy to dostÄ™pnoÅ›ci części zamiennych oraz czasu ich sprowadzenia.

5. W przypadku, gdy po wstÄ™pnej diagnozie i po zaakceptowaniu kosztów naprawy, Klient wycofa siÄ™ z transakcji, bÄ™dzie on obciążony kosztami dotychczasowego postÄ™powania, oraz kosztami materiaÅ‚ów zamówionych lub zakupionych do danej naprawy.

 

V. Wydanie sprzętu

1. Na wykonaną usługę serwis każdorazowo wystawia fakturę VAT lub paragon.

2. Serwis udziela 3 miesięcznej gwarancji na wymienione podzespoły i części.

3. Serwis udziela 6 miesięcznej gwarancji na wykonaną usługę (gwarancja obejmuje zakres wykonanych napraw)

4. Nie udzielamy gwarancji jeÅ›li urzÄ…dzenie bÄ™dzie eksploatowane niezgodnie z zaleceniami producenta, a w naszej ocenie mogÄ…ce mieć wpÅ‚yw na poprawnÄ… pracÄ™ (w szczególnoÅ›ci dotyczy to materiaÅ‚ów eksploatacyjnych, warunków otoczenia, źródeÅ‚ zasilania).

5. Serwis nie odpowiada za zmiany konfiguracji urządzeń jakie mogą nastąpić w trakcie obsługi serwisowej.

6. Wydawany sprzÄ™t po próbach naprawy nie zawsze może być w stanie z przed naprawy, wynika to z specyfiki naprawy elektroniki co skutkuje czasem innymi objawami uszkodzenia niz przed naprawÄ…. Dotoczy to w szczególnoÅ›ci gÅ‚owic drukujÄ…cych które podczas próby udrożnienia moga siÄ™ bezpowrotnie uszkodzić a drukarka wskazuje bÅ‚Ä…d gÅ‚owicy lub jej uszkodzenie. Uszkodzeniu ulec mogÄ… również plastikowe zaczepy obudowy które przy demontażu z racji utleniania siÄ™ ( co jest procesem naturalnym starych urzÄ…dzeÅ„ ) plastikowych elementów stajÄ… siÄ™ kruche i Å‚amliwe.

7. Jedynym dokumentem uprawniającym do odebrania sprzętu z Serwisu jest potwierdzenie przyjęcia do serwisu . Serwis zastrzega, że nie wydaje duplikatu potwierdzenia oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki jego utraty.

8. Nieodebranie sprzÄ™tu w czasie miesiÄ…ca od daty powiadomienia o zakoÅ„czeniu naprawy powoduje naliczenie kosztów magazynowania w wysokoÅ›ci 10% wartoÅ›ci naprawy za każdy rozpoczÄ™ty miesiÄ…c.

9. JeÅ›li sprzÄ™t nie zostanie odebrany w terminie 3 miesiÄ™cy od momentu powiadomienia klienta (również w formie sprawdzenia statusu naprawy na stronie internetowej) o zakoÅ„czeniu procedur serwisowych lub o koniecznoÅ›ci podjÄ™cia decyzji w sprawie naprawy, oznacza to że klient zleca serwisowi utylizacjÄ™ urzÄ…dzenia i rezygnuje z wszelkich roszczeÅ„ wzglÄ™dem niego.

 

VI. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie odstępstwa od opisanych procedur wymagają formy pisemnej (np. na formularzu przyjęcia sprzętu) oraz muszą zostać zaopatrzone w czytelne podpisy obu stron pod rygorem nieważności.

2. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w powyższym regulaminie, aktualna wersja znajduje się na http://www.drukserwis.gorlice.pl/index.php?p=6

Aktualności

 

Siedziba  firmy znajduje sie naprzeciwko "MATIZOLu" za hurtowniÄ… elektrycznÄ… EL-MET szczegóÅ‚y dojazdu w zakÅ‚adce Kontakt

 

Aktualne promocje:

- BezpÅ‚atny odbiór sprzÄ™tu*

 


Sprawdź status usługi

Wpisz numer zlecenia:

Created by

www.rods.pl