Regulamin

 
Regulamin świadczenia usług serwisu

I. Postanowienia wstępne

1. Przekazanie sprzętu do naprawy oznacza akceptacje niniejszego regulaminu.

 

II. Przyjęcie urządzenia do naprawy / przyjęcie zlecenia naprawy

1.Warunkiem przyjęcia zlecenia naprawy jest dostarczenie kompletnego urządzenia, a w szczególności dotyczy to materiałów eksploatacyjnych, oraz zasilacza.

2. W przypadku napraw ekspresowych klient zobowiązany jest do określenia terminu odebrania dostarczonego urządzenia. W przypadku nie odebrania sprzętu w określonym terminie zostaną doliczone koszty w wysokości 5% 

3. Na każdy dostarczony do serwisu sprzęt klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia sprzętu do naprawy.

4. Po otrzymaniu potwierdzenia Klient jest zobowiązany do sprawdzenia poprawności danych oraz zgodności opisu i kompletności sprzętu (podajnik, instrukcje, płyty, kable, itd.).

5. Informacje o aktualnym statusie naprawy można uzyskać wpisując nr zlecenia w okienku  na stronie http://www.drukserwis.gorlice.pl/

6. Warunkiem wydania urządzenia jest zwrot oryginału potwierdzenia przyjęcia wydanego przy przyjęciu sprzętu do serwisu.

 

III. Diagnozowanie

1. Klient powinien dokładnie określić rodzaj usterki oraz okoliczności powstania uszkodzenia (w szczególności występujące komunikaty błędów), oraz w miarę możliwości opis wcześniejszego zachowania urządzenia.

2. W przypadku rezygnacji z naprawy bezpośrednio po diagnozie wstępnej, Klient będzie obciążony kosztami testowania lub diagnozy w wysokości zgodnej z cennikiem obowiązującym w dniu przyjęcia sprzętu do naprawy.

3. Przedstawione koszty w zakresie robocizny pozostają niezmienne, w zakresie części zamiennych oferta ważna jest 3 dni robocze. Jeśli czas oczekiwania na decyzję będzie dłuższy niż 3 dni robocze, termin naprawy będzie określany indywidualnie.

4. Termin rozpoczęcia naprawy urządzenia nie będzie dłuższy niż 7 dni roboczych od momentu dostarczenia urządzenia do naprawy.

5. W przypadku napraw elektroniki Klient powinien określić maksymalny koszt naprawy. Koszty wcześniejszego diagnozowania naprawy elektroniki ze względu na specyfikę uszkodzeń to koszt naprawy (w przypadku rezygnacji z naprawy zostanie doliczony koszt przywrócenia do stanu pierwotnego).

 

IV. Naprawa

1. Serwis zobowiązuje się zapewnić wszelkie części i podzespoły potrzebne do naprawy. Jeśli w trakcie diagnozowania usterki zajdzie konieczność wymiany materiałów eksploatacyjnych, decyzja o ich wymianie należy do klienta. Serwis zastrzega sobie prawo odstąpienia od naprawy lub udzielenia gwarancji jeśli dostarczone materiały eksploatacyjne nie będą materiałami zalecanymi przez producenta.

2. Serwis zastrzega sobie prawo odstąpienia od wykonania naprawy w przypadku braku dostępności do części zamiennych.

3. Termin naprawy to od 3 do 14 dni robocze od momentu zaakceptowania kosztów naprawy. Termin może ulec wydłużeniu, jeśli potrzebne do naprawy części nie są dostępne „ od reki”.

4. Termin naprawy może ulec wydłużeniu z powodów nie zależnych od serwisu. Zazwyczaj dotyczy to dostępności części zamiennych oraz czasu ich sprowadzenia.

5. W przypadku, gdy po wstępnej diagnozie i po zaakceptowaniu kosztów naprawy, Klient wycofa się z transakcji, będzie on obciążony kosztami dotychczasowego postępowania, oraz kosztami materiałów zamówionych lub zakupionych do danej naprawy.

 

V. Wydanie sprzętu

1. Na wykonaną usługę serwis każdorazowo wystawia fakturę VAT lub paragon.

2. Serwis udziela 3 miesięcznej gwarancji na wymienione podzespoły i części.

3. Serwis udziela 6 miesięcznej gwarancji na wykonaną usługę (gwarancja obejmuje zakres wykonanych napraw)

4. Nie udzielamy gwarancji jeśli urządzenie będzie eksploatowane niezgodnie z zaleceniami producenta, a w naszej ocenie mogące mieć wpływ na poprawną pracę (w szczególności dotyczy to materiałów eksploatacyjnych, warunków otoczenia, źródeł zasilania).

5. Serwis nie odpowiada za zmiany konfiguracji urządzeń jakie mogą nastąpić w trakcie obsługi serwisowej.

6. Wydawany sprzęt po próbach naprawy nie zawsze może być w stanie z przed naprawy, wynika to z specyfiki naprawy elektroniki co skutkuje czasem innymi objawami uszkodzenia niz przed naprawą. Dotoczy to w szczególności głowic drukujących które podczas próby udrożnienia moga się bezpowrotnie uszkodzić a drukarka wskazuje błąd głowicy lub jej uszkodzenie. Uszkodzeniu ulec mogą również plastikowe zaczepy obudowy które przy demontażu z racji utleniania się ( co jest procesem naturalnym starych urządzeń ) plastikowych elementów stają się kruche i łamliwe.

7. Jedynym dokumentem uprawniającym do odebrania sprzętu z Serwisu jest potwierdzenie przyjęcia do serwisu . Serwis zastrzega, że nie wydaje duplikatu potwierdzenia oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki jego utraty.

8. Nieodebranie sprzętu w czasie miesiąca od daty powiadomienia o zakończeniu naprawy powoduje naliczenie kosztów magazynowania w wysokości 10% wartości naprawy za każdy rozpoczęty miesiąc.

9. Jeśli sprzęt nie zostanie odebrany w terminie 3 miesięcy od momentu powiadomienia klienta (również w formie sprawdzenia statusu naprawy na stronie internetowej) o zakończeniu procedur serwisowych lub o konieczności podjęcia decyzji w sprawie naprawy, oznacza to że klient zleca serwisowi utylizację urządzenia i rezygnuje z wszelkich roszczeń względem niego.

 

VI. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie odstępstwa od opisanych procedur wymagają formy pisemnej (np. na formularzu przyjęcia sprzętu) oraz muszą zostać zaopatrzone w czytelne podpisy obu stron pod rygorem nieważności.

2. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w powyższym regulaminie, aktualna wersja znajduje się na http://www.drukserwis.gorlice.pl/index.php?p=6

Aktualności

 

Siedziba  firmy znajduje sie naprzeciwko "MATIZOLu" za hurtownią elektryczną EL-MET szczegóły dojazdu w zakładce Kontakt

 

Aktualne promocje:

- Bezpłatny odbiór sprzętu*

- Bezpłatna diagnoza i wycena

 


Sprawdź status usługi

Wpisz numer zlecenia:

Created by

www.rods.pl